Μεταφραστικό Κέντρο – Μετάφραση Express

Το “Mετάφραση Express” έχει τη δυνατότητα να επικυρώνει τις μεταφράσεις που πραγματοποιεί για τους πελάτες του και να εγγυάται την αναγνώρισή τους ως αυθεντικά έγγραφα από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους ιδιωτικούς φορείς, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι επικυρώσεις πραγματοποιούνται είτε από τον ίδιο τον υπεύθυνο του Κέντρου, τον κ. Μπέζα Θωμά, λόγω της ιδιότητάς του ως Επίσημος Μεταφραστής, είτε από τους συνεργαζόμενους με το “Mετάφραση Express” , επίλεκτους, γλωσσομαθείς δικηγόρους(σύμφωνα με το Π.Δ 169/02 και το Ν.Δ 3026/53).Εκτός από τη διεκπεραίωση επικυρώσεων, αναλαμβάνουμε και τη διαδικασία αίτησης και λήψης της «Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης» (APOSTILLE), η οποία είναι αναγκαία προκειμένου να πιστοποιηθεί η γνησιότητα ελληνικών δημοσίων εγγράφων, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μια από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης.